מסלול משולב – תואר כפול במדעי הגיאולוגיה והסביבה ובמדעי המחשב שנתון תשע"ט
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר
נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
201-10201 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות * 5 201-12371 חדו"א 2 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה  * 5
201-12361 חדו"א 1 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה * 6 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה  גיאומטרית 1 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 153-15051 אנגלית מתקדמים  ב' 2
 299-11121 הכרת הספריה (קורס מקוון) 0      
900-55001 לומדה להכרת החוק  והנהלים למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)        
  ס ה " כ 22.5   ס ה " כ 19.5
  סמסטר ג'     סמסטר ד'     קורסי גיאולוגיה קורסי מדעי המחשב
201-19531 אלגברה ליניארית להנדסה   * 4.5 202-11031 מבני נתונים    * 5      
 202-11011 מבוא למדעי המחשב * 5 202-11061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה  * 5 גיאולוגיה/מדעי המחשב 50.25 53
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמ' ח') 2      
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25 חדו"א,פיסיקה,כימיה 19 24
206-12241 מינרלוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  2.5      
 206-12284 סיור נגב 1 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה  2 חשמל   7
206-13391 מבוא  להידרוגיאולוגיה של מי תהום  2.5 206-12251 מיפוי  4.5      
          אנגלית 2  
  ס ה " כ 21.5   ס ה " כ 24.25      
        סה"כ חובה 71.25 84 155.25
  סמסטר ה'     סמסטר ו'        
 201-19831 תורת ההסתברות להנדסת חשמל * 3.5 201-19421 מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5 בחירה 24.75
 202-12031 תכנות מערכות  * 5 202-12011 מודלים חישוביים * 5      
202-12041 תכנון אלגוריתמים   * 5 202-12051 עקרונות שפת תכנות   * 5 סה"כ  180
 203-11431 פיסיקה 2ג' (או סמ' ז') 4  202-12091 ארכיטקטורה במחשבים ומעבדה בתכנות מערכות  * 4
361-13131 מערכות­ ספרתיות  * 3.5 361-13301 מבוא למחשבים למדעי המחשב   * 3.5
  בחירה בגיאולוגיה או במדעי המחשב 3   בחירה בגיאולוגיה או במדעי המחשב 3
  ס ה " כ 24   ס ה " כ 23
           
  סמסטר ז     סמסטר ח'  
202-13011 מבוא לאנליזה נומרית * 4.5 202-13031 מערכות הפעלה    * 5
202-13021 עקרונות הקומפילציה * 4.5 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2 קורסים בגיאולוגיה 71.25
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5 קורסים במדעי המחשב 84
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13531 סמינר בגיאולוגיה ומדעי הסביבה 2
  בחירה בגיאולוגיה או במדעי המחשב 9   בחירה בגיאולוגיה או במדעי המחשב 9.75
  סה"כ 24   סה"כ 21.25
      206-12041 סטרטיגרפיה (או בסמ' ד'/ו') 2
        סה"כ דרישה לתואר 180
מקצועות עם כוכבית (*) יחושבו בממוצע לתואר במדעי המחשב וכל היתר יחושבו בממוצע במדעי הגיאולוגיה והסביבה
כל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה (קידומת 206)
וכל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי המחשב (קידומת 202) יחשבו כקורסי בחירה במחלקה.