מסלול משולב – תואר כפול במדעי הגיאולוגיה והסביבה ובהנדסת בניין שנתון תשע"ט
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר
המקצוע
שם המקצוע מספר נקודות מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות
  סמסטר א'      סמסטר ב'   
201-19041 אלגברה לינארית להנדסת בניין 4.5 201-19721 חדו"א 2 להנדסה 5
201-19711 חדו"א 1 להנדסה 5 203-11391 פיסיקה 1ב' 3.5
206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 1 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
206-11134 מינרלים וסלעים בשדה 0.75 371-11681 תכנות להנדסת בניין* 4
374-11011 גרפיקה הנדסית להנדסת בניין * 4 374-11103 כימיה להנדסת בניין* 2.5
374-11021 מבוא למכניקת מבנים* 4 374-11051 חוזק 1 למהנדסי בניין* 4 גיאולוגיה 77 48.5
500-51000 מבוא לכימיה (לחסרי רקע בכימיה) 0 374-12040 סדנא לתב"ם* 1.5 הנדסת בניין 115 105
500-50006 מבוא לפיסיקה (לחסרי רקע בפיסיקה) 0       בחירה בגיאולוגיה 6.5
360-10011 הכרת הספריה 0       בחירה בהנדסת בניין  7.5
900-55001 לומדה להכרת החוק והנהלים
למניעת הטרדה מינית (קורס מקוון)
0       לימודים כלליים(הנדסת בניין) 4
  ס ה " כ 23.5   ס ה " כ 26 סה"כ 210
  סמסטר ג'      סמסטר ד'   
201-19031 מ. למשוואות דיפרנציאליות  א'  3.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
153-15051 אנגלית מתקדמים ב* 2 206-12251 מפוי (שו"ת) 4.5
374-11081 סטטיקת מבנים 1* 3 374-11061 חומרי בנייה* 3.5
374-12010 חוזק 2 למהנדסי בניין* 4.5 374-12020 סטטיקת מבנים 2* 3
374-12030 מבני בטון 1* 4 374-12060 מבני בטון 2* 4.5
374-12101 סטטיסטיקה למהנדסי בניין* 3 374-12311 כלכלה למהנדסי בניין* 3.5
374-14117 תכונות מכניות של חומרים * 3 374-14011 שיטות נומריות* 3
        לימודים כליים 2
  ס ה " כ 23   ס ה " כ 27
  סמסטר ה'      סמסטר ו'  
203-11431 פיזיקה 2ג' 4 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 3.25
206-12174 גיאומכניקה בשדה - סיור 0.5 206-13993 מעבדה במכניקה של סלעים  2
206-12181 סדימנטולוגיה 3 374-12071 שיטות ביצוע בבניה* 3.5
206-12284 סיור בנגב 1 374-12090 מבני פלדה* 4
206-12241 מינרלוגיה 3 374-13011 סדנת תב"מ בהנדסת מבנים* 3
206-17171 מבוא לגיאומכניקה להנדסת בניין* 4 374-13041 הנדסת ביסוס* 3.5
206-23921 מכניקה של סלעים 2.5 374-13051 בניית המהנדס* 3
374-12080 דינמיקת מבנים* 4.5 374-13060 אירועים חריגים 1* 3
374-13020 עיקרי תכן מבנים* 3      
           
  ס ה " כ 25.5   ס ה " כ 25.25
  סמסטר ז'      סמסטר ח'  
206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 3.5 206-12041 סטרטיגרפיה 2
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-12191 מבוא לגיאוכימיה 2.5
206-23861 מינהור בסלע         2.25 206-12261 גיאולוגיה של א"י 2
374-13030 בטון דרוך* 3 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
374-14101 אלמנטים סופיים בהנדסת בניין* 4 374-14041 פרויקט גמר 2 הנדסת מבנים* 6
374-14020 פרויקט גמר 1 הנדסת מבנים* 4 374-14050 מבנים מרחביים* 3
  קורס בחירה בהנדסת מבנים* 2.5      
  קורסי בחירה גיאולוגיה 3      
         
  סה"כ 24.75   סה"כ 18
  סמסטר ט'        
374-13040 תורת הזרימה והידרולוגיה* 4      
374-14104 אירועים חריגים 2* 2.5      
  קורס בחירה בהנדסת מבנים* 5      
  מקצועות כלליים* 2      
  קורסי בחירה גיאולוגיה 3.5      
  סה"כ 17      
        סה"כ דרישה לתואר 210
מקצועות עם כוכבית (*) הם באחריות הפקולטה להנדסה ויחושבו בממוצע לתואר בהנדסת בניין. 
כל היתר יחושבו בממוצע לתואר במדעי הגיאולוגיה והסביבה.