יגולויצוס רקחמב ילככ בשחמה
.הבר המצוע לעב רישכמ ונה יתרבח רקחמ ילככ בשחמה
 רקחמ יכרצל וב שומישה תויורשפאל עגונב העידיה רסוח
 היוצרה תוריהמב יטנוולרה עדימל עיגהל ונתאמ תוענומ
  הז ףד .ןיטולחל ונתאמ ענמנ הז עדימ םירחא םירקמבו
     עגונב הרבחה יעדמב רקוחה ךתוא ךירדהל ודיקפת
ךות םיוסמ אשונ רוקחל ךאובב ךתושרל םידמועה םילכל
                                         .בשחמב שומיש

:םיאבה םיאשונב םירושיקו תוכרדה ליכמ הז ךירדת
 

.שופיח יעונמ
.םינמיהמ עדימ ירגאמ
.ןויד תוצובק
.תויאטיסרבינוא תותשרב שומיש
.תשרב טרפב םייגולויצוס םינותנו ללכב םינותנ תאיצמ
. םייתלשממ עדימ ירגאמ
.םייאנותיע עדימ ירגאמ
תע יבתכמ םיירבע םירמאמ חתפמ ,דלאס ןוכמ ,ןוירוג-ןב תשרומ :תירבעב עדימ ירגאמ
.םינותיעו
.הידפולקיצנא ,ןולימ ,טנרטניאב עדימ תכרעה ,תירבעב HTML ףד תיינב :רקחמ ךרועל טיק
.תוירושיק תמישר
 
 
 
 
 

םיסיסב םיללכ ,תשרב עדימ שופיחל אובמ ללוכ הז ךירדת2 שופיח יעונמ   1 שופיח יעונמ
םידוחיי שופיח יעונמ ,תירבעב םיעונמ ,םיסיסב שופיח יעונמל םירושיק ,שופיח יעונמב שומישל
.תשרב עדימ שופיח לע תוימצע תוכרדהל םירושיקו
 

םיכמסומ תורוקממ עדימ ירגאמ
לש םירואית ללוכ גולטקה .תשרב יתוכיא עדימ רותיאל הרצקו הריהמ ךרד העיצמ SOSIG
י"ע וקדבנו ורחבנ תורוקמה .ולא תורוקמל הרישי הסינכ רשפאמו תשרה ךרד םישיגנה תורוקמ
,תושדח ינולע ,תודובעו תוחוד ,םיינורטקלא תע יבתכ :םיללוכ תורוקמה .הימדקא וא הירפס שיא
.תויפרגוילביבו םינויכרא ,םירפס ,הרבחה -יעדמ ינוגרא לש חתפמ ירתא
רובע עדימו םירושיק ללוכ הז רתא RESEARCH RESOURCES IN SOCIAL SCIENCE
וילא םירשוקמה םירתאבו הז רתאב עדימה .הרבחה יעדמ רובע דחוימבו רקחמה ימוחת לכ
הלכלכ ,הנידמה יעדמ ,הידמו תרושקת ,היגולופורתנא ,היגולויצוס :םיאבה םימוחתב החמתמ
.שופיח יעונמ רפסמ ךרד ליבקמב םישופיח רשפאמו םירפס תיינק רשפאמ רתאה .םיטפשמו

דומעה שארל הרזח

הרבחה יעדמ לכ תא ףיקמ הז בשחוממ רגאמ - SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX
.תוליגרה םיכרדל ףסונב םיטוטיצ ךרד םירקחמל עיגהל רשפאמו ינושל-בר רגאמה .1980 תנשמ
לש תיבה ףד (,1981-1988) ץעיב תימוקמ הנחת (,1994-1998) הירפסה לש CD-ROM :השיג
.(ךליאו 1988) BGU IP ילעב םיבשחממ היירפסה
רגאמה .תונידמ 55 -מו תופש 30 -ב תע יבתכ 2,500 -כ ללוכה היגולויצוסל רגאמ -SOCIOFILE
ףד ךרד וא היירפסה לש CD-ROM ךרד השיגה .1963 תנשמ םיריצקתו יפרגוילביב עדימ קפסמ
. BGU IP ילעבל היירפסה לש תיבה

דומעה שארל הרזח

םיוסמ אשונב העדוה בותכל רשפאמה ןונגנמ והז ןויד תצובק 2 ןויד תוצובק 1ןויד תוצובק
הלא תוצובקב .סחייתהלו אורקל לוכי אשונב ןיינעתמה םדא לכ וב ירוביצ םוקמב ומסרפלו
.תולאשה לע הבוגת לש הרוצב הצובקה ירבח ןיב היצקארטניא תמייק
םישקתמו תומיוסמ רקחמ תולאשב םיקסוע רשאכו ,בר םיאשונ ןווגמב תוקסוע ןוידה תוצובק
םישנאב רזעיהלו םוחתב תקסועש ןויד תצובק שפחל ןתינ ירקחמ עויסב וליפא וא רמוח תגשהב
תצובקב םיפתתשמה .רקחמב םדקתהל ידכ יטנוולר עדימ גישהל תנמ לע הינוידב םיפתתשמה
תונפהל םילוכי םה ןכלו בר עדי םהל שיו אשונב םיקסועש םישנא םקלח .תנווגמ הצובק םה ןויד
.תומיוסמ תולאשל תויפיצפס תובושת תתל וליפאו םייטנוולר םירתאל וא יטנוולר רזע רמוחל
םינוויכל הנופה תא רורגל םילולע רשא ,הרושה ןמ םיניינעתמ םה ,תאז תמועל ,רחאה םקלח
.תיברמ תוריהזב םישמתשמ תצובקב עיפומה עדימל סחייתהל שי ,ןכל .םיעטומ

דומעה שארל הרזח
 
 

הנבמ ,םייאטיסרבינוא םירתאל השיג יכרד ללוכ ךירדתה -תויאטיסרבינוא תותשרב שומיש
.עדימה תא ךירעהלו טופשל םיכרדו תוקלחמב םירתא הנבמ ,םייאטיסרבינואה םירתא
 
 

םיפיטו תוצע ,היגולויצוסב םייזכרמ םירתא ללוכ ךירדתה
- 2 תשרב םייגולויצוס םינותנ  רותיא  1 תשרב םינותנ רותיא
.תשרב םייגולויצוסו םייללכ םינותנ רותאל םירושיקו תובותכ םיללוכה םירתאלו שופיחל

םימשורו תשרב םיתרשה בור ךרד תוישפוחב םיטטושמ שופיח יעונמ - THE INVISBLE WEB
םניא ךא ותבותכ תא םושרל םילוכי םה , עדימ רגאמ םאצומב .ואצמש רתא לכ לש ותבותכ תא
ירגאמ יפלא תאיצמב ךתוא ךירדמ הז ךירדת .רגאמ ותואב םיכמסמה לע עדימ ךל קפסל םילגוסמ
.עדימ ירגאמ יפלאל םיבר םירושיק דעו שופיח תנכות תדרוה ךרד ,עדימ

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הרבחה יעדמל הטלוקפה לש םינותנה רגאמ
.ילארשי טנדוטס רובע םינותנל ירקיעה רוקמה והז
 םיטנדוטסל םולשת אללו תוליעיב םינותנ קפסמ הז רוקם
   יעדמל הקלחמה ללוכ) ,תובר תוילארשי תואטיסרבינואב
(ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תוגהנתהה
 

םייתלשממ עדימ ירגאמ
,טפושה םשב שומיש ךות ןיד יקספ רוזחיאו רותיא רשפאמ הז רתא הדובעל יצראה ןידה תיב
.ןידה קספ ןתמ ךיראתו קיתה רפסמ ,חוכה יאב תומש ,םיברועמה םידדצה תומש
 

-םייאנותיע עדימ ירגאמ
תופרטצה שרוד אוה .ןותיעב ועיפוה רשא ,תובתכ שופיח רשפאמ רתאה New York Times
רשפא םולשת רובע .ןותיעה ירגאמב לבגומ שומיש רשפאמ אוהו םניחב אוה יסיסבה יונמה .יונמכ
.םרשוע לכ לע םינויכראה תא לצנל

.1994 יאממ ןותיעה תונוילג לכ לש שופיח רשפאמ "ץראה" ןותיע לש בשחוממה ןויכראה ץראה
.םולשתב אוה ןמצע תובתכב ןויע .םניחב ןויעל םינתינ תובתכה יריצקת

דומעה שארל הרזח

-תירבעב עדימ ירגאמ
,1965 תנש דעו 1915 תנשמ ןוירוג-ןב לש וינמוי תא ללוכ רגאמה - ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה
.הפוקת התואמ תוירוביצ תודעוו לש םילוקוטורפ גיצמ אוה ףסונב .רוקמה יבתככ םג םיגצומה
.ןוכמה תוריכזמב לבקל ןתינ ותוא שמתשמ דוק תשרוד םירמאמה תספדה
 

רקחמ תודובעו תוח"וד ,םירמאמ 33,000 -מ הלעמל ללוכה ילארשי עדימ רגאמ -דלאס ןוכמ
.הנידמה יעדמו הדובע ,היפרגומד ,היגולויצוס ,היגולוכיספ ,ךוניח :םימוחתב תילגנאבו תירבעב
הנחת ךרד רגאמל השיגה .םיריצקתו יפרגוילביב עדימ קפסמ רגאמה .1975 תנשמ - יוסיכה
(.1997 דע) היירפסה לש רעשה ףדו תיאטיסרבינואה תשרב בשחמ ךרד וא הירפסב

 .הפיח תטיסרבינוא תכירעב ילארשי רגאמ -םינותיעו תע יבתכמ םיירבע םירמאמ חתפמ
אוה עדימה .1997 דע תימויה תונותיעל חותפמה .םימוחתה לכב 1977 תנשמ רמוח הסכמ רגאמה
ףד ךרד וא היירפסה לש CD-ROM ךרד השיגה .אלמ טסקט אללו םיריצקת אלל ,יפרגוילביב
. BGU IP ילעבל היירפסה לש תיבה

דומעה שארל הרזח
 
 

רקחמ ךרועל טיק

ללוכה ףד וניהד ,הז ףד תיינבל עגונב טרופמ רבסה ללוכ ךירדתה - תירבעב HTML ףד תיינב
ךמסמ רוציל תורשפאמ תוארוהה .תשרב םירתאל םירושיקו ףדב םירחא םוקמ יארמל םירושיק
.הטמו 5.5 אסריג Internet Explorer ינפדפדל ןהו הטמו 4.7 אסריג Netscape ינפדפדל ןה אירק

.תשרב םייקה עדימה לש ותונמיהמ תכרעהל םילכ קינעמ הז ךירדת - תשרהמ עדימ תכרעה
,ןכל .וב עדימ םימסרפמה תורוקמה לע הטילש טנרטניאב שלוגל ןיאו רחאמ תוינויח הלא תויחנה
סרטניא ילעב םימרוג וא םייעוצקמ אל םימרוג י"ע םסרופש עדימ לע ךמתסהל םילולע ונא
.רקחנה םוחתב

י"ע ךסמה לע הלימה םוגרת רשפאמה ישיאה בשחמב ןולימ תנקתהל היינפה - הידפוליצנאוןולימ
עצבלו הידפולקיצנאב םיכרע וז ךרדב שפחל ןתינ ןכ ומכ .םוגרת תשרודה הלימה לע רבכעה תבצה
.טנרטניאב שופיח

תוירושיק תמישר

Hotbot, , Yahoo, Excite ,Google ,Directhit , Altavista, Infoseek :םיטושפ שופיח יעונמ
   AllThe Web, Lycos

.Start ,ענענ ,בוביס ,תשר יפד , Tapuz , Walla :תירבעב שופיח יעונמ

Ask Jeeves, Deja, Hotbot,Northenlight,The informant, :םימכחותמ שופיח יעונמ
.Savvysearch ,MetaCrawler ,Mamma ,InferenceFind ,Dogpile ,Magellan

. Learn the net :שופיח אשונב תימצע הכרדה

 RESEARCH RESOURCES IN SOCIAL SCIENCE, SOSIG :םינמיהמ עדימ ירגאמ

.רקחמב הרזע תשקב ,היגולויצוסב ןויד תוצובק ,םדקתמ שופיח עונמ ,הכרדה :ןויד תוצובק

,Essex University ,SSDA ,ICPSR :תשרב םייגולויצוס םינותנ רותיא
.,יאקירמאה םייגולויצוסה דוגיא ,היגולויצוסה תובא לע עדימ

 ,ב"הראב היגולויצוסב רוטקוד יראת תוקינעמה תוקלחמ גוריד :תויאטיסרבינוא תותשרב שומיש
.הינטירבב היגולויצוסל תוקלחמב רקחמה ביט גוריד
,Lycos ,bulls eye pro ,Intelliseek, invisibleweb.com - THE INVISBLEWEB

WebdataAlpha search Direct search , the bighub.com,
                                               I-sleuth,Infomine multiple databases search
 

הדובעל יצראה ןידה תיב :םייתלשממ עדימ ירגאמ

.ץראה , ,New York Times :םיאנותיע עדימ ירגאמ

.ןוירוג-ןב תשרומב שופיח ,ןוירוג-ןב תשרומ ןויכרא ,ןוירוג-ןב תשרומ :תירבעב עדימ ירגאמ

.Internet Detective , WOLFGRAM MEMORIAL LIBRARY תשרהמ עדימ תכרעה

.Babylon ןולימ

הידפולקיצנא

דומעה שארל הרזח

לש ותייחנהב "יתרבח רקחמב ילככ בשחמה" אנדסה תרגסמב ךרענ הז טקיורפ
.ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתה יעדמל הקלחמה ,שמרח ןר ר"ד
gavishran@hotmail.com :ל רופישל תועצהו םיבושמ וחלשי םאב הדוא


 
 

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ