טנרטניאב עדימ תכרעה אשונב ךירדת
 

הדובעה תרטמ
טנרטניא .טנרטניאב עדימ תכרעהל םינושה םינוירטירקב קוסעת תיחכונה הדובעה
תויהל םיכירצ ונא ,עדימ לכ וב םסרפל לוכי דחא לכש ,םוצע עדימ רוקמ אוה
עדימ .א.ז ,הנמיהמ אלה ןיבל הנמיהמ היצמרופניא ןיב ןיחבהל תעדלו םיריהז
וילאמ ןבומ ךא .יעדמ רמאמ ןוגכ ,ןימאו ךמסומ רוקממ עיגמכ וילע ךמתסהל ןתינש
":תיפיצפסה ותדובעלו ול םימיאתמה םינוירטירקה תא ומצעל רחבי דחא לכש
."שורדה עדימה תא קפסמה הזכ אוה ההובג תוכיאמ טנרטניא באשמ
רשאכ ,טנרטניאב עדימ תכרעהל םינוירטירק המכ יללכ ןפואב ןאכ רוקסא ,ךכיפל
:הז אשונב עדימ םיליכמה םירתא ינש לע תכמתסמ ינא

 
Internet detective
.1
http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?detective

Widener University-Wolfgram Memorial Library.2
http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial-Library/inform.htm
Nisan Young לש רתא רחבנ ךכ םשלו ,המגדה ידכ ךות וגצוי םינוירטירקה
Women Leaders
http://www.nisan.org/summ.htm

רוזח
 
 


םינוירטירקה תריקס
,harvard.edu וא,ac.uk ומכ ,תובותכה לש תומויסב רזעיהל לכונ ונא לכ םדוק
.ןמיהמ ימדקא רוקמ לע עיבצמש המ , education וא academic אוה ןשוריפש
וא הלשממ יתורש-gov ,תירחסמ הרבח-co וא com :ןה תוירשפא תורחא תומויס
אוהש םיתורישל אורקל לוכי דחא לכש איה ןאכ היעבה .חוור אלל םינוגרא-org
http://MacDonald.com הרבחל ,לשמל .דואמ לבלבמ הזו ,הצריש םש לכב קפסמ
איה תמויסה ונלש המגודב .םיריכמ ונלוכש םירגרובמהה תרבח םע רשק םוש ןיא
.חוור אלל ןוגרא .א.ז , org
לע עיבצמ הז ןמיס .רתאה תבותכב ( לדורטש ) ~ ןמיסה תעפוה אוה בושח פיט דוע
.ןמיהמ וניא רוקמהש רמוא חרכהב אל הז ךא ,ישיא ,יטרפ רוקמ והזש ,ךכ
עדימה לש הריהמ הכרעהב ורזעיש ,םייזכרמ םינוירטירק המכ לש תוצמית ןלהל
ונייוצ םהיתובותכש םירתאב אוצמל ןתינ םיפסונ םינוירטירקו רתוי טרופמ עדימ)
רתויב הבושחהמ תורדוסמה ,תוירוגטק שמחב םיגלטוקמ םינוירטירקה .(ןכל םדוק
תרטמל םאתהב ,רתויב תיביטקייבוס הכרעה יהוזש ןבומכ) הבושח תוחפ יכה דעו
.(ךלש שופיחה

םינוירטירק תמישר
תוכמס.1
קויד.2
תויונכדע.3
תויביטקייבוא.4
בוציע.5
 

רוזח
 
 
 
 


authority תוכמס
ןתינ ונלש רתאב ?וירושיכ םה המו ,ףדה ןכות לע יארחא ימ רורב םאה .'א
ןתרטמו ימדקא עקר ןהל רשא ,ןוגראה תולהנמו תודסיימ לע עדימ אוצמל
.תויברעו תוידוהי םישנ לצא תוגיהנמ חותיפ
םירסנופס לע עדימ םייק אל ?רסנופסה לע טרפמה ףדל link שי םאה .'ב
?וילע םיטרפ םיעיפומ םאה .א.ז ,רסנופסה תונימא תא קודבל ךרד שי םאה .'ג
.םירצוי תויוכז לע הנגה ןיא ?םירצוי תויוכז לע הנגה שי םאה .'ד
לש תובוגת ,לשמל ?רתאה תונימא לש הקידב יהשוזיא ומייק םאה .'ה
.םהיתובותכו רתאב םירקבמה לש תויבויח תעד תווח תואבומ .רתאב םירקבמה

רוזח
 
 
 


accuracy קויד
עדימה ותוא תא אוצמל לכונש ידכ ,ויד םיטרופמ עדימה תורוקמ םאה .'א
קר םיאור ונא ומצע ןוגראה לע אוה עדימהו תויה ?םירחא תורוקמו םיכרדב
. emails קר אלו תובותכ ,סקפ ,ןופלט ירפסמ .א.ז ,ןוגראה יליעפמ לע עדימ
.לשמל ,ןותיעה םש ,הבתכה רוקמ עיפוי ,לשמל ,תובתכ םוסרפ לש םירקמב
אל רתאבש םיטסקטה תאירקמ ?המודכו קודקד ,ביתכ תויועט שי םאה .'ב
.ןהשלכ ריבחת וא ביתכ תויגש יתאצמ
לש תואלבט תומייק ?הרורב הרוצב גייותמ תואלבטו םיפרגב עדימה םאה .'ג
.תנבומ הרוצב תוגיותמו דאמ תואירק ןהו ןוגראה לש תויוליעפה חול

רוזח
 
 
 


currency תוינכדע
:לע םיעיבצמה םיפדה לע םיכיראת םיעיפומ םאה .
.הנושארל דומעה בתכנ יתמ יבגל עדימ עיפומ אל -דומעה בתכנ יתמ *
.טנרטניאל עדימה תאלעה ךיראת יבגל עדימ ןיא -תשרב הנושארל רבעוה יתמ *
תאז תוארל ןתינ) 1999 ץיק דע ןכדועמ עדימה -הנורחאה םעפב ןכדוע יתמ *
ףוסב כ"דב םינוכדע תוארל לכונ םירחא םירקמב ,(ןוגראה לש תויוליעפה חולב
.רחא עדימ ףד לכ לש ופוסב וא , Home page -ה לש
,םדוקה ףיעסב וניארש יפכ ?תואלבטהו םיפרג לע םיכיראת םיעיפומ םאה .'ב
.(םיפרג ןיא) תויוליעפה תלבטב םיכיראת שי
םא .הינבהו דוביעה ךילהת עצמאב אצמנ אלו םלשוה עדימה יכ רורב םאה .'ג
וא ,ורשפאתי אל טושפ הז ףדל links הינבה ךילהת לש ומוציעב אצמנ עדימה
םא .היצקורטסנוקרב אצמנ םיוסמ עדימ עטקש ךכ לע תשרופמ העדוה עיפותש
ותונימאמ ערוגו ,רתאה ירקבמב םיוסמ לוזלז לע הארמ הז וזכ העדוה עיפות אל
.הזה גוסהמ תויעבב יתלקתנ אל ונלש רתאב .רתאה לש

רוזח
 
 
 
 


objectivity תויביטקייבוא
הברהב .תומוסרפ תומייק אל הז רתאב ?תומוסרפמ ישפוח עדימה םאה.
יא . Internet explorer -ל וא Netscape -ל תומוסרפ כ"דב הארנ ונא םירתא
םייק רתאהש רתוי דבוכמ הארנ הזש ןוויכ יבויח רבד הז יניעב תומוסרפ תעפוה
.םוסרפ תנחתכ שמשמ אלו ומצע תוכזב
תועיפומ רבכ םא ?ןכותהמ בטיה תודרפומ ןה םאה ,תומוסרפ שי םא .'ב
ךכ , טולבל אלו ףדה ןכותמ בטיה תודרפומ תויהל תוכירצ ןה ,רתאב תומוסרפ
.דומעה תאירקל הנערפת אל ןהש

רוזח
 
 
 


design בוציע
קלוחמ עדימה ,ונלש רתאב אצמתהל דאמ לק ?רתאב אצמתהל לק םאה.
הרוחא עיגהל ןתינ ,ןכ ומכ .עדימ ףד לכל םירורב links שיו הרורב הרוצב
.דומע לכמ טעמכ םינוש עדימ יפדל םגו המידקו
והשלכ לובלבו תולאש לש הרקמב םאה .א.ז ?שמתשמב הכימת תמייק םאה .
תובושת לבקל ידכב ךלש email-ה תנזה לש תורשפא ,לשמל ?תונפל ןאל שי
לכונ םתרזעב רשא םיימינפ שופיח יעונמ םע םירתא שי ןכ ומכ ,תונושה תולאשל
תמייק אל הז רתאב .רתאב יפוסניא שופיח אלל ונתוא ןיינעמה אשונל עיגהל
.רתאל האימחמ כ"כ אל רשא הדבוע ,שמתשמב הכימת םוש

רוזח
 
 
 

םוכיס
חותיפ אשונב תונוש תוינכת לע עדימ קפסמה רוקמ שפחל התייה יתרטמ
.םישנ לצא תוגיהנמ
דאמ ןווגמ עדימ קפסמ ןצינ ןוגרא לש רתאה יכ תוארל ןתינ ל"נה הריקסה יפל
.ילש רקחמה יכרוצל וילע ךמתסהל ןתינש ןימא עדימ רוקמ והז יכו ,אשונה לע
תא קפסמה הזכ אוה ההובג תוכיאמ טנרטניא באשמ" : רמואו רוזחא לבא
ךכו הפוגל לקשיהל הכירצ םיוסמ גוסמ עדימל השירד לכ ןכל ,"שורדה עדימה
.הז עדימ תכרעהל םינוירטירקה םג

רוזח


 

ילטנ זרא י"ע יתרבח רקחמב ילככ בשחמה סרוקה תרגסמה השענ הז ךירדת *
 
 . 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ