The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
הגשת הצעת מחקר - תואר שני
שם משתמש
 
טופס זה משמש את הסטודנט/ית להגשת תכנית מחקר כפי שאושרה ע"י כל המנחים שלך. עליך לשגר את הטופס רק לאחר קבלת אישור המנחה הראשי וכל המנחים הנוספים (במידה שיש). תכנית המחקר צריכה לכלול את הפרקים הבאים: רקע מדעי, מטרת המחקר, שיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. מומלץ להגיש תכנית מחקר באורך של כ- 3 עמודים.

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.