The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
הצעת מחקר - תואר שני
שם משתמש
טופס זה נועד להגשת תכנית מחקר. עליך לשגר את הטופס רק לאחר קבלת אישור המנחה הראשי, ובמקרה של מנחה נוסף – של כלל המנחים. תכנית המחקר תכלול: נושא מחקר, מטרת המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר, רשימת מקורות. הצעת התכנית לא תעלה על ארבעה עמודים.

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.