The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בדיקת השלמת דרישות לתואר ראשון .B.Sc - טופס שצ/1
שם משתמש
בהתאם לתקנות הפקולטה למדעי הטבע, הנך נדרש למלא טופס לבדיקת השלמות תוכנית הלימודים, וזאת לאחר שצברת 80 נקודות זכות לפחות. אי שליחת הבקשה בזמן תגרום לדחייה במועד קבלת התואר ותגרום חיוב קנס.

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.